الگوهای طراحی - Mediator


الگوی طراحی Mediator نحوه ی ارتباط چند object را در داخل خود کپسوله و مشخص میکند.

Mediator Pattern

یک مثال واقعی از این الگو :

برج مراقبت یک فرودگاه را در نظر بگیرید. این بخش از تمامی هواپیماهایی که تردد میکنند باخبر بوده و وظیفه مدیریت پرواز آن ها را بر عهده داشته و اجازه فرود و پرواز آن ها را صادر میکند. در صورتی که اجازه فرود داده نشود ، هواپیما اجازه به نشستن ندارد.

در ادامه سناریوی بالا را داخل کد پیاده سازی میکنیم :

در ابتدا interface ای بنام IAirTrafficControl (برج مراقبت) میسازیم که این اینترفیس متدی بنام SendMessage دارد که وظیفه ی ارسال پیام از یک هواپیما به هواپیمای دیگر و ایجاد ارتباط بین آن ها و همچنین افزودن هواپیماها به خود را برعهده دارد :

public interface IAirTrafficControl
{
  void AddAirplanes(params AirplaneBase[] airplanes);

  void SendMessage(string message, AirplaneBase messageProducerAirplane);
}

همه ی هواپیماها از کلاس abstract ای بنام AirplaneBase ارث بری میکنند که این کلاس برای ایجاد شدن ، بعنوان ورودی به یک IAirTrafficControl نیاز دارد :

public abstract class AirplaneBase
{
  protected readonly IAirTrafficControl AirTrafficControl;

  public AirplaneBase(IAirTrafficControl airTrafficControl)
  {
    AirTrafficControl = airTrafficControl;
  }

  public abstract void Send(string message);

  public abstract void Notify(string message);
}

این کلاس دارای 2 متد Send و Notify است. متد Send وظیفه ارسال یک پیام از هواپیمایی به هواپیمای دیگر و متد Notify وظیفه اعلام دریافت پیام از هواپیما دیگر را بر عهده دارد.

سپس 2 هواپیما که AirplaneBase را پیاده سازی کرده اند را ایجاد میکنیم :

public class AirbusAirplane : AirplaneBase
{
  public AirbusAirplane(IAirTrafficControl airTrafficControl) : base(airTrafficControl)
  {
  }

  public override void Send(string message)
  {
    Console.WriteLine("Airbus airplane sends message: " + message);
    AirTrafficControl.SendMessage(message, this);
  }

  public override void Notify(string message)
  {
    Console.WriteLine("Airbus airplane gets message: " + message);
  }
}

public class BoeingAirplane : AirplaneBase
{
  public BoeingAirplane(IAirTrafficControl airTrafficControl) : base(airTrafficControl)
  {
  }

  public override void Send(string message)
  {
    Console.WriteLine("Boeing airplane sends message: " + message);
    AirTrafficControl.SendMessage(message, this);
  }

  public override void Notify(string message)
  {
    Console.WriteLine("Boeing airplane gets message: " + message);
  }
}

در نهایت به یک Concrete Class که IAirTrafficControl را پیاده سازی کرده و داخل خود لیست هواپیماها را داشته و ارتباط بین آن ها را ایجاد کند نیاز داریم ; این کلاس اصلی ترین کلاس در این الگوست که مشخص میکند ارتباط بین هواپیما ها چگونه باید صورت گیرد :

// This is our Mediator which maintains communications.
public class MehrabadAirTrafficControl : IAirTrafficControl
{
  readonly List<AirplaneBase> _airplanes = new List<AirplaneBase>();

  public void AddAirplanes(params AirplaneBase[] airplanes)
  {
    _airplanes.AddRange(airplanes);
  }

  public void SendMessage(string message, AirplaneBase messageProducerAirplane)
  {
    List<AirplaneBase> otherAirplanes = _airplanes
      .Where(airplane => airplane != messageProducerAirplane)
      .ToList();

    otherAirplanes.ForEach(airplane => airplane.Notify(message));
  }
}

در نهایت به این صورت میتوانیم برنامه خود را تست کنیم :

public static class Program
{
  static async Task Main()
  {
    IAirTrafficControl mehrabadAirTrafficControl = new MehrabadAirTrafficControl();

    AirplaneBase airbusAirplane = new AirbusAirplane(mehrabadAirTrafficControl);
    AirplaneBase boeingAirplane = new BoeingAirplane(mehrabadAirTrafficControl);

    mehrabadAirTrafficControl.AddAirplanes(airbusAirplane, boeingAirplane);

    airbusAirplane.Send("Can we land right now ?");
    Console.WriteLine("----------");

    boeingAirplane.Send("No! We're landing, wait ...");
    Console.WriteLine("----------");

    // Demonstrate landing ...
    Console.WriteLine("Boeing is landing ...");
    await Task.Delay(TimeSpan.FromSeconds(3));
    Console.WriteLine("----------");

    boeingAirplane.Send("We landed.");
    Console.WriteLine("----------");

    airbusAirplane.Send("OK, We're going to land ...");
    Console.WriteLine("----------");

    boeingAirplane.Send("Good luck.");

    // Results =>
    // Airbus airplane sends message: Can we land right now ?
    // Boeing airplane gets message: Can we land right now ?
    // ----------
    // Boeing airplane sends message: No! We're landing, wait ...
    // Airbus airplane gets message: No! We're landing, wait ...
    // ----------
    // Boeing is landing ...
    // ----------
    // Boeing airplane sends message: We landed.
    // Airbus airplane gets message: We landed.
    // ----------
    // Airbus airplane sends message: OK, We're going to land ...
    // Boeing airplane gets message: OK, We're going to land ...
    // ----------
    // Boeing airplane sends message: Good luck.
    // Airbus airplane gets message: Good luck.
  }
}

[ گیتهاب پروژه ] : https://github.com/MoienTajik/DesignPatterns-Mediator