C# Internals - Single and SingleOrDefault


بسیاری از افراد ، گاهی اوقات از متدهای First و FirstOrDefault در LINQ بعنوان جایگزین Single و SingleOrDefault استفاده میکنند ، با این منطق که Single “تمام” آیتم های یک Enumerable را پیمایش میکند تا نتیجه را یافت کند ، اما First و FirstOrDefault نیاز به پیمایش تمام آیتم های یک Enumerable را ندارند ، در نتیجه سریع تر هستند.

جدا از اینکه جابه‌جایی استفاده از Single و First در اکثر مواقع امکان پذیر نیست و این دو متد ، نمیتوانند جایگزین یکدیگر باشند و کارایی متفاوتی دارند ، اما بعضی اوقات قابل جابه‌جا شدن نیز هستند.

Wrong Assumptions


متد SingleOrDefault صرفا “تمام” یک Enumerable را پیمایش نمیکند. ❌

اگر به متد <Single<T یا <SingleOrDefault<T هیچ Predicate پاس ندهیم ، سه حالت بوجود خواهد آمد :


public static TSource SingleOrDefault<TSource>(this IEnumerable<TSource> source)
{
 if (source == null)
  throw Error.ArgumentNull(nameof (source));
  
 if (source is IList<TSource> sourceList)
 {
  switch (sourceList.Count)
  {
   case 0:
    return default (TSource);
    
   case 1:
    return sourceList[0];
  }
 }
 else
 {
  using (IEnumerator<TSource> enumerator = source.GetEnumerator())
  {
   if (!enumerator.MoveNext())
    return default (TSource);
    
   TSource current = enumerator.Current;
   
   if (!enumerator.MoveNext())
    return current;
  }
 }
 
 throw Error.MoreThanOneElement();
}

اگر به این متدها Predicate پاس بدهیم ، بر روی Enumerable پیمایش صورت گرفته و در حین پیمایش ، سه حالت بوجود خواهد آمد :


public static TSource SingleOrDefault<TSource>(
   this IEnumerable<TSource> source,
   Func<TSource, bool> predicate)
{
 if (source == null)
  throw Error.ArgumentNull(nameof (source));
  
 if (predicate == null)
  throw Error.ArgumentNull(nameof (predicate));
  
 using (IEnumerator<TSource> enumerator = source.GetEnumerator())
 {
  while (enumerator.MoveNext())
  {
   TSource current = enumerator.Current;
   
   if (predicate(current))
   {
    while (enumerator.MoveNext())
    {
     if (predicate(enumerator.Current))
      throw Error.MoreThanOneMatch();
    }
    
    return current;
   }
  }
 }
 
 return default (TSource);
}

در نتیجه ✅ :

SingleOrDefault<TSource>(this IEnumerable<TSource> source) → O(1)

SingleOrDefault<TSource>(this IEnumerable<TSource> source, Func<TSource, bool> predicate) → O(1) || O(N)

Microsoft’s CoreFX Repo: Single.cs